Ana Sayfa Resmi İlanlar 17 Nisan 2018 756 Görüntüleme

İlan

30 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI

DEVLET HASTANESİ0 – KIRKLARELİ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

30 KALEM CERRAHİ ALET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                             : 2018/138101

1- İdarenin

 1. a) Adresi : Yayla Mahallesi Çamlık Caddesi No:49/1  Kırklareli 39100

KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

 1. b) Telefon ve faks numarası : 2882141043 – 2882142942
 2. c) Elektronik Posta Adresi : satinal@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği      : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 KALEM CERRAHİ ALET

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF

MALZEME DEPOSU

 1. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, idare tarafından sipariş

yazısının çekilmesinden sonra 20 (gün) takvim günü içinde

yüklenici ihalede beyan ettiği tüm belge ve kriterlere uygun

olmak kaydıyla teslimatı eksiksiz yapacaktır. Yüklenici kendi

isteği doğrultusunda idarenin talebi olmadan mal teslim edemez.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Kırklareli Devlet Hastanesi İdari Kat Toplantı Salonu
 2. b) Tarihi ve saati : 26.04.2018 – 11:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

– İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB’da “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır.

–  İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB kayıt ve bildirimini sunacaklardır.

– Sağlık Bakanlığının 2017/01 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerin kapsamında belgelendirilmemiş isi (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB’a kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanının sunulması gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevaplan ve açıklamaları içeren doküman:

 1. a) İstekliler, teklif edilen kalemlere ait teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı orjinal katalog, teknik şartnamenin her bir maddesini ayrı ayrı belirterek teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren dokümanları ihale işlem dosyasında sunacaklardır. Teknik Şartname özellikleri kataloglarda işaretleyeceklerdir. b)İstekliler, ürünlerin teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için teklif ettikleri kalemlere ait numuneleri ihale saatine kadar Hastanemiz Medikal Depo Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. İstekliler numunelerini, hazırlanmış bir liste ile idare yetkilisine teslim edecektir. İhale komisyonu teslim edilen numuneleri; teknik şartname hükümlerine göre elle, çıplak gözle, mikroskopla ve ameliyathane ortamında deneyerek malzemenin sağlamlığını ve uygunluğunu inceleyip, bu inceleme sonucuna göre karar verecektir. Teklif edilen ürünler ile İdaremize bırakılan numunelerin ürün kodları birbiriyle aynı olmamaları halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune teslim etmeyen isteklinin ilgili kaleme ait teklifi kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. c) Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır.
 3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 4. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
 5. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ / EKAP adresinden satın alınabilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Devlet Hastanesi -Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

SAYI : 124                                                              (B.İ.B.)                                                                        17.04.2018

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

İlan

İlan

Tema Tasarım | Osgaka.com