Ana Sayfa Resmi İlanlar 6 Ocak 2017 1236 Görüntüleme

AKARYAKIT VE LPG ALIMI

2017 YILI İSTASYONLU AKARYAKIT BAYİNDEN, VALİLİK MAKAM VE HİZMET ARAÇLARI, İL

ÖZEL İDARESİ HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR, VALİ KONAĞI VE DUPNİSA MAĞARASINDAKİ JENERATÖRLER İLE YILI İÇİNDE İHTİYAÇ DUYULACAK HİZMETLER İÇİN

AKARYAKIT VE LPG ALIMI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı İstasyonlu Akaryakıt Bayinden, Valilik Makam ve hizmet araçları, İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılan araçlar, Vali Konağı ve Dupnisa Mağarası’ndaki jeneratörler ile yılı içinde ihtiyaç duyulacak hizmetler için Akaryakıt ve LPG alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                     : 2016/578415

1- İdarenin

 1. a) Adresi : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 – KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
 2. b) Telefon ve faks numarası : 2882141214-2882143040
 3. c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : AKARYAKIT VE LPG ALIMI İŞİ BENZİN 25.000 LT MOTORİ

(DİĞER) 55.000 LT LPG 4.500 LT

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri :  Yükleniciye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından araçların ihtiyacı nispetinde peyder pey yapılacaktır. Akaryakıtlar, LPG hariç bu şartnamede kurum adı ve plakaları yazılı araçları otomatik olarak tanıyan bir taşıt tanıma sistemi ile bayi dağıtım istasyonundan alacaktır.
 2. c) Teslim tarihi : Yükleniciye ait olan pompa istasyonu, malın teslim edileceği yerdir. Satın alınacak akaryakıt ve LPG, Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından her araç için ayrı ayrı tanzim edilen ve imzalanan “Akaryakıt istek formunda” belirtilen miktar kadar araca ikmal yapılacak istek formundaki teslim eden ve teslim alan bölümleri ikmal sırasında imzalanacaktır. Teslim tarihi, araç şoförünün pompa istasyonuna geldiğinde, İl Özel İdaresinden onaylı istek fişinde belirtilen tarihtir. İşin bitiş tarihi 31.12.2017’dir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Karacaibrahim Mah. Mecidiye Sok. No:67 , İdari Hizmet Binası 3. Kat. Toplantı Salonu – KIRKLARELİ.
 2. b) Tarihi ve saati : 27.01.2017 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası                                                                                                                                              belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir                                                                                                                                              belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.

2- Enerji piyasası düzenleme kurulundan (EPDK) bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimine kadar geçerli olan istasyonlu bayilik belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşu veya özel sektöre yapılan akaryakıt ( Benzin, Motorin (Diğer), LPG (Otogaz) ) satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl özel İdaresi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Karacaibrahim mah.Mecidiye Sok. No:67 KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

SAYI: 728                                                              (B.İ.B.)                                                                          06.01.2017

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

İlan

İlan

Tema Tasarım | Osgaka.com