Ana Sayfa Resmi İlanlar 6 Nisan 2020 12 Görüntüleme

RESMİ İLAN

KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN ORTAK İHTİYAÇLARININ
KARŞILANMASI MAKSADIYLA TEMİZLİK MALZEMESİ
KIRKLARELİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Ortak İhtiyaçlarının Karşılanması Maksadıyla Temizlik Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihlale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/170077
1-İdarenin
a) Adresi : Karacaibrahim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2. Çıkmazı Sokak No:6 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882143834 – 2882144447
c) Elektronik Posta Adresi : kirklareli@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 93 kalem Temizlik Malzemesi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim Yerleri : Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi için Karacaibrahim  Mah. Cumhuriyet Cad. 2. Çıkmazı Sok. No:6 Kırklareli, Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü için Karacaibrahim Mah. Cumhuriyet Cad. 2. Çıkmazı Sok. No:6 Kırklareli, Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü için Fuat Umay Cad. No:44 Kırklareli, Kırklareli Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü için Demirtaş Mah. 414. Sok. No:2 Kırklareli, Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü için Karacaibrahim Mah. Fahrettin Altay Cad. No:86 Kırklareli, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü için Sevgi Mah. Selami Şaşmaz Cad. No:7 Lüleburgaz Kırklareli, Lüleburgaz Sosyal Hizmet Merkezi
için 8 Kasım Mahallesi Naci Arı Caddesi No:50/A Lüleburgaz Kırklareli ve Kırklareli Kadın Konukevi Müdürlüğü Kırklareli

c) Teslim Tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 1 ay içerisinde malların tamamı teslim edilecektir.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Karacaibrahim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2. Çıkmazı Sokak No: 6 Kırklareli
b)Tarihi ve saati : 17.04.2020 – 15:30
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdiklli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu husuları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katologları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tekliflerinde belirttikleri marka ve orjinal ambalajlı/etiketli (orjinal şekliyle) bölünmeden ve parçalanmadan üzerinde teknik şartnamede belirtilmiş malzemenin adı, firma kaşesinin yer aldığı bir etiket yapıştırılmış numuneleri, ihale komisyonunun görevlendireceği kişiye (Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Demirtaş Mah. 414 Sokaka No:2 Kırklareli adresine) ihaleden önce tutanak karşılığı teslim edeceklerdir. Numune üzerinde ihale listesindeki sıra numarası belirtilmiş olacaktır. Ayrıca teslim edilen numuneler için isteklilerce hazırlanan numune teslim tutanağının bir nüshası ihale dosyasında sunulacaktır. Teknik şartnameye uyum sağlamadığı tespit edilen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı eklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin BULAŞIK DETERJANI (ELDE YIKAMA), EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANI (BEYAZLAR İÇİN), EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANI (RENKLİLER İÇİN), KONSANTRE KÖPÜK EL DETERJANI, ÇAMAŞIR SUYU, ÇAMAŞIR SUYU (RENKLİLER İÇİN), EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ YUMUŞATICI, GENEL TEMİZLİK MALZEMESİ, Kiraç Çözücü, YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ, ŞAMPUAN (BEBEKLER İÇİN), SIVI EL SABUNU, TÜY DÖKÜCÜ KREM, EL VÜCUT KREMİ, ODA PARFÜMÜ-SPREY, ODA PARFÜMÜ (320 Ml.), ŞAMPUAN (600 Ml.), ÇAMAŞIR SUYU (ULTRA YOĞUN KIVAMLI), KİREÇ ÇÖZÜCÜ (900 ml.), KOLONYA (1 Lt.), ODA PARFÜMÜ MAKİNESİ (320 ml.lik), DİŞ MACUNU, KONSANTRE KÖPÜK EL DETERJANI APARATI, KONSANTRE KÖPÜK EL DETERJANI, LAVABO AÇICI, BULAŞIK MANİKESİ TABLETİ, BİT ŞAMPUANI, BANYO SABUNU, EL VE CİLT ANTİSEPTİĞİ, PARFÜMLÜ YÜZEY TEMİZLEYİCİ kısımlarında %15 (On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Karacaibrahim Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 2. Çıkmazı Sokak No:6 Kırklareli adresine elden teslim edilebeileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler taklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama İstemeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale, aşağıdaki idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü ,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Lüleburgaz Ramazan Yaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi- Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi- Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi- Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kırklareli Kadın Konukevi Müdürlüğü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Lüleburgaz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
SAYI : 127 (B.İ.B.) 06.04.2020

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

İlan

İlan

Yeşilyurt Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.